REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO eaktywni.PL
§1
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za
pośrednictwem serwisu internetowego eaktywni.pl (zwanego dalej Serwisem Internetowym) przez TT SOFT sp. z
o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Przemysłowej 9A, 35-105 Rzeszów, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XIII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000083221, REGON: 690722693, NIP: 8133168004, kapitał zakładowy: 102 500,00 ZŁ, zwaną
dalej Usługodawcą.
2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: pomoc@eaktywni.pl
3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej
www.eaktywni.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści
poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym
posługuje się Użytkownik.
4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej
do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do
Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych
dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty
trzecie.
6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres
Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb
postępowania reklamacyjnego.
7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z
zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do
systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego
danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować
właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i
zaporę sieciową typu firewall.
§2
Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.eaktywni.pl, którego właścicielem
i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez
Usługodawcę, jak i Organizatora;
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka
Regulamin serwisu internetowego eaktywni.pl
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;
małoletnie osoby fizyczne są reprezentowane przez swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów;
Klient – Użytkownik, który dokonuje lub dokonał zakupu Biletu prezentowanego w Serwisie; Konsument –
Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego; Przedsiębiorca – Użytkownik
będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze
zm.);
Wydarzenie – wydarzenia o charakterze sportowym, rozrywkowym lub innym, organizowane przez
Organizatorów, których opis jest dostępny w Serwisie (przy opisie danego Wydarzenia) lub na stronie
internetowej Organizatora;
Obiekt – miejsce świadczenia usług o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym prowadzone przez
Organizatora (np. basen, siłownia);
Bilet – będący kombinacją unikalnych znaków dokument na okaziciela, który umożliwia udział w Wydarzeniu
realizowanego przez określonego Organizatora bądź dostęp do danego Obiektu, zgodnie z jego informacją
handlową oraz innymi informacjami prezentowanymi w Serwisie; Organizator może wprowadzić tzw. szczególne
rodzaje biletów jak bilety dla osób niepełnosprawnych, bilety imienne itp.
Organizator – wykonawca organizujący i realizujący Wydarzenie, będący stroną umowy zawartej z
Usługodawcą, sprzedający Bilety i w tym zakresie będący stroną umowy zawartej z Klientem; rozróżnia się dwa
rodzaje Organizatorów:
– Organizator Zintegrowany – Organizator korzystający z Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta Usługodawcy,
który na swojej stronie internetowej umieszcza Widget, komunikujący się poprzez technologię API z bazą danych
Organizatora; w tym przypadku Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Organizator
– Organizator Niezintegrowany – Organizator nie korzystający z Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta
Usługodawcy, który na swojej stronie internetowej umieszcza Widget albo w przypadku nie posiadania strony
internetowej korzysta z subdomeny Usługodawcy, na której umieszczany jest Widget;
Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Biletu z
Organizatorem;
Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik zarejestrowany może
dokonywać określonych działań w ramach Serwisu; Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas
składania Zamówienia lub rejestracji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie,
Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych
w Serwisie. Usługodawca zastrzega, że sprzedaż Biletów dla poszczególnych Organizatorów może wymagać
założenia odrębnych kont dla Użytkowników, z tym, że w przypadku Organizatorów Niezintegrowanych wystarczy
zarejestrowanie jednego Konta Użytkownika;
Regulamin serwisu internetowego eaktywni.pl
Panel Organizatora/Panel – przydzielony każdemu Użytkownikowi będącemu Organizatorem część Serwisu, w
której dodaje on swoje oferty, w tym oferuje sprzedaż Biletów. Panel jest tworzony razem z Kontem Organizatora,
jest zarządzany z poziomu Konta i zawiera informacje udostępnione publicznie Użytkownikom;
Widget – część oprogramowania Serwisu internetowego, polegająca na umieszczeniu w technologii IFrame na
stronie internetowej Organizatora lub na subdomenie Usługodawcy
Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr
827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin – niniejszy dokument.
§3
1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w
szczególności możliwość – przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie, zakupu Biletów, jak też
korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie, w tym przejścia do stron Organizatora lub podstron
Usługodawcy, na których prowadzona jest sprzedaż za pomocą Widgetu
2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
o urządzenie z dostępem do Internetu,
o dostęp do poczty elektronicznej,
o najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script;
Usługodawca wskazuję, że niemożliwe jest korzystanie z Internet Explorer
o programu do odczytu plików w formacie PDF.
4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa,
dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
§4
1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Usługodawca umożliwia Klientom korzystanie za pośrednictwem Serwisu z następujących Usług:
o.a. Przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,
o.b. Prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie,
o.c. Udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia.
Regulamin serwisu internetowego eaktywni.pl
2. Usługodawca umożliwia Organizatorom korzystanie za pośrednictwem Serwisu z następujących Usług:
o.a. Prowadzenie Konta Użytkownika i Panelu Organizatora w Serwisie,korzystanie z części
oprogramowania Serwisu internetowego, polegającej na umieszczeniu Widgetu na stronie
internetowej Organizatora lub na subdomenie Usługodawcy
3. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w
Serwisie, bądź przy złożeniu zamówienia poprzez przycisk „załóż konto” dane z formularza zamówienia będą
podstawą rejestracji, wraz z zapoznaniem się z treścią i zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu.
4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym
zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia
Konta poprzez przycisk dostępny w Koncie Użytkownika „Usuń konto”. W przypadku Organizatora Zintegrowanego
Usługodawca niezwłocznie przesyła żądanie Użytkownika właściwemu Organizatorowi Zintegrowanemu, na
którym spoczywa obowiązek usunięcia Konta oraz w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie.
§5
1. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu
rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
2. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jedno Konto przypisane do jednego adresu poczty elektronicznej.
Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości
korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
3. W przypadku Klientów w Koncie przechowywane są informacje na temat zakupionych Biletów, historii
Zamówień.
§6
1. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia
umowy zawartej na odległość (Umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez
złożenie stosownego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jak również poprzez
usunięcie Konta w Serwisie.
2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone
w odniesieniu do Umów, o których mowa w art. 38 ustawy, w szczególności w wypadku umów związanych z
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi.
3. Użytkownik jest zobowiązany do:
o.a. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami
Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej
osób trzecich,
o.b. wprowadzania w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Konta, danych zgodnych ze stanem
faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych
Regulamin serwisu internetowego eaktywni.pl
Usługodawcy danych.
o.c. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
o.d. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym
danych wpisywanych w Koncie lub w jakimkolwiek miejscu w Serwisie.
5. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkownika w ramach Konta, lub w jakimkolwiek innym miejscu w
Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych
obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Użytkowników nie mogą
w szczególności:
a. naruszać godności ludzkiej;
b. zawierać treści dyskryminujących w szczególności ze względu na rasę, płeć lub narodowość; c. zawierać treści
pornograficznych;
d. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
e. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
f. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności
intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści
mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
6. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych
Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
Niniejszego ustępu nie stosuje się do Organizatora, który ma prawo powiadomić Klientów o odwołaniu, zmianie
terminu Wydarzenia, a także nie stosuje się do Organizatora, który ma prawo wysyłać treści reklamowe do
Klientów, którzy w trakcie składania zamówienia lub w trakcie zakładania Konta wyrazili zgodę na newsletter.
Rezygnacja z newslettera jest możliwa w każdej chwili na Koncie lub poprzez stopkę w każdym e-mail’u wysłanym
z newslettera.
7. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. jest uprawniony do zwrócenia się do właściwego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
b. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania
sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów
konsumenckich”.
Regulamin serwisu internetowego eaktywni.pl
§7 –
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu zakup Biletów od Organizatorów (umowa sprzedaży
zawierana jest z Organizatorem), które umożliwiają uczestnictwo w Wydarzeniach bądź korzystanie z Obiektów,
zgodnie z informacją handlową prezentowaną w Serwisie lub w Widget’cie oraz charakterem i kategorią
zakupionego Biletu.
2. Organizator informuje w Serwisie lub w Widget’cie o dostępnych rodzajach Biletów wskazując ich opis,
informuje o cenie Biletó oraz zasadach i warunkach, na jakich konkretny Bilet może być wykorzystany.
3. Użytkownik zainteresowany zakupem Biletu składa Zamówienie:
a. za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie po wcześniejszym zalogowaniu się na Konto
b. za pośrednictwem formularza „zakup bez rejestracji”
Zamówienie zostaje złożone przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy
sprzedaży Biletu. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika
adres poczty elektronicznej przesłane zostało potwierdzenie zrealizowania Zamówienia, które stanowi
oświadczenie o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje
umowa sprzedaży.
4. Użytkownik przed uzupełnieniem formularza zamówienia wybiera Bilet, który chce zakupić oraz w zależności od
kategorii Biletu – jego inne indywidualne parametry.
5. Na stronach Serwisu znajduje się informacja dla Użytkownika o cenach Biletów oraz kosztach ich dostarczenia.
Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
6. Bilety emitowane są w formie elektronicznej według wzoru Organizatora, lub wzoru zaakceptowanego przez
Organizatora.
7. Użytkownik dokonuje zapłaty za Zamówienia za pomocą płatności elektronicznej. Za Bilet można zapłacić w
następujący sposób: za pośrednictwem podmiotów świadczących obsługę płatności online, którzy udostępniają
metody płatności (Użytkownik wybiera określoną metodę płatności po wybraniu podmiotu świadczącego obsługę
płatności). W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Usługodawcę poprawnego
wykonania płatności przez podmiot realizujący płatność. l
8. Bilet jest dostarczany do Użytkownika na wskazany przez niego w trakcie zamówienia adres e-mail, po
dokonaniu zapłaty za Zamówienie. W celu wykorzystania Biletu Użytkownik samodzielnie drukuje Bilet lub okazuje
go w formie elektronicznej.
9. Na stronach Serwisu znajduje się informacja o terminie, w jakim Użytkownik jest zobowiązany dokonać
płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w czasie 30 minut od chwili
zatwierdzenia formularza Zamówienia i przejścia do płatności, uważa się, że Użytkownik anulował Zamówienie.,
Regulamin serwisu internetowego eaktywni.pl
10. Usługodawca kontroluje i weryfikuje proces składania zamówień oraz zakupu biletów. W razie stwierdzenia,
że dane zamówienie lub zakup przeprowadzono przy pomocy automatu, tj. specjalnie skonstruowanego
oprogramowania do składania zamówień lub dokonywania zakupów, lub w dowolny inny sposób, który zaburza
normalne funkcjonowanie Serwisu, w szczególności poprzez ograniczenie innym osobom swobody nabywania
biletów w normalnym trybie, Usługodawca ma prawo anulowania danego zamówienia i usunięcia konta
Użytkownika, który złożył dane zamówienie.
11. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Biletu.
§8
1. Usługodawca nie jest wykonawcą, współwykonawcą ani zlecającym przeprowadzanych i organizowanych
Wydarzeń.
2. Każdy Bilet jest przypisany do danego Wydarzenia bądź Obiektu i możliwy do zrealizowania w określonym dla
danego Wydarzenia bądź Obiektu terminie. Organizator może wprowadzić do sprzedaży Bilet imienny
uprawniający wyłącznie osobę wpisaną na Bilecie do udziału w Wydarzeniu – podczas składania zamówienia w
przypadku biletu imiennego należy podać imię i nazwisko każdego uczestnika, imię i nazwisko uczestnika zostanie
wpisane na Bilecie. Na Wydarzenia, podczas których obowiązują Bilety imienne należy wziąć ze sobą dowód
tożsamości.
3. Warunki skorzystania z Wydarzenia bądź Obiektu określa każdorazowo jego Organizator, w tym może
zmodyfikować warunki skorzystania z Biletu imiennego, o których mowa w ust. 2..
4. Za szkody powstałe na skutek realizacji danego Wydarzenia bądź korzystania z Obiektu odpowiada jego
Organizator.
5. Bilet nie podlega wymianie na gotówkę ani inny Bilet.
6. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu bądź skorzystania z Obiektu, do którego uprawnia dany Bilet jest
okazanie Biletu obsłudze Organizatora lub zeskanowanie go na zapewnionym przez Organizatora urządzeniu.
Organizator może zmodyfikować w/w zasady.
7. Organizator jest uprawniony do odmowy realizacji Biletu w przypadkach, w których zgodnie z indywidualnie
ustalonymi przez Organizatora i wskazanymi w jego informacji handlowej zasadami, dana
osoba nie może wziąć udziału w Wydarzeniu bądź skorzystać z Obiektu z uwagi na wiek tej osoby lub ogólne
reguły dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa itp.
8. Organizator przed dokonaniem realizacji Biletu może zażądać od Klienta dodatkowego pisemnego
oświadczenia, jeśli jest to konieczne w szczególności z uwagi na ochronę jego zdrowia czy bezpieczeństwa.
9. Bilet może być realizowany, na wskazanych wyżej zasadach, również przez inną niż Klient osobę, posiadającą
ważny Bilet, za wyjątkiem Biletu imiennego, z tym, że Organizator może wprowadzić inne ograniczenia np.
dotyczące ilości biletów zakupionych przez jednego Klienta.
Regulamin serwisu internetowego eaktywni.pl
§9
1. Usługodawca nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za realizację Wydarzenia, nie ponosi odpowiedzialności
za zmianę daty, godziny, miejsca czy odwołanie Wydarzenia. Tym samym Usługodawca nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które poniósł Klient w związku z Wydarzeniem, na które zakupił Bilet, w
szczególności nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Klienta w związku z imprezą, jej zmianami,
odwołaniem lub organizacją. Wszelkie roszczenia winny być skierowane do Organizatora. Klient (osoba
nabywająca Bilet) zobowiązany jest stosować się również do postanowień Regulaminu Organizatora, który
Organizator jest obowiązany umieścić w Panelu widocznym dla Klienta. Regulamin Organizatora może kwestie
objęte niniejszym Regulaminem regulować w sposób odmienny, jeżeli niniejszy Regulamin tak stanowi. W takiej
sytuacji w pierwszej kolejności należy stosować postanowienia Regulaminu Organizatora. Klient powinien również
stosować się do Regulaminu obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie
§10
1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich
niewykonania lub nienależytego wykonania.
2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres siedziby Usługodawcy, bądź poprzez
wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: pomoc@eaktywni.pl.
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę
Użytkownika, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
5. Usługodawca nie jest organizatorem wydarzeń, na które sprzedaje Bilety. Usługodawca na zasadach
pośrednictwa zapewnia sprzedaż i dystrybucję Biletów na poszczególne wydarzenia organizowane przez
Organizatora, na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Organizatorem. Wobec tego
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za przebieg Wydarzenia jak również za zgodność
przekazu promocyjnego i informacyjnego dotyczącego Wydarzenia z rzeczywistym jego przebiegiem. Podmiotem
wyłącznie odpowiedzialnym za przebieg Wydarzenia jest Organizator. Wszelkie skargi, wnioski, reklamacje
dotyczące organizacji imprezy należy kierować wyłącznie do Organizatora. Reklamacje dotyczące Wydarzeń
Użytkownik może składać jedynie bezpośrednio do Organizatora na zasadach wskazanych przez niego.
§11
Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu.
§12
1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania
wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
Regulamin serwisu internetowego eaktywni.pl
3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów
powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.
4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca może
rozwiązać umowę o świadczenie Usług po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń w
odpowiednim terminie od dnia otrzymania wezwania.
5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy drugą stroną jest
Przedsiębiorca, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy
Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie
zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach
wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie
będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu
obowiązany jest zawiadomić o tym Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o zmianie
Regulaminu. Zawiadomienie o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy.


Regulamin serwisu internetowego eaktywni.pl