REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EAKTYWNI

www.eAktywni.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego eaktywni.pl (zwanego dalej Serwisem Internetowym) przez TT SOFT sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Przemysłowej 9A, 35-105 Rzeszów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000083221, REGON: 690722693, NIP: 8133168004, kapitał zakładowy: 102 500,00 ZŁ, zwaną dalej Usługodawcą .

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: rezerwacja@eaktywni.pl .

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.eaktywni.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.

6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.eaktywni.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, jak i Organizatora;

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie; małoletnie osoby fizyczne są reprezentowane przez swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów;

Klient​ – Użytkownik, który dokonuje lub dokonał zakupu Biletu prezentowanego w Serwisie; Konsument ​- Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca​ – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Usługi​ – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Wydarzenie – wydarzenia o charakterze sportowym, rozrywkowym lub innym, organizowane przez Organizatorów, których opis jest dostępny w Serwisie (przy opisie danego Wydarzenia);

Obiekt sportowy – miejsce świadczenia usług o charakterze sportowym, rekreacyjnym prowadzone przez Organizatora (np. basen, siłownia);

Bilet – będący kombinacją unikalnych znaków dokument na okaziciela, który umożliwia udział w Wydarzeniu realizowanego przez określonego Organizatora bądź dostęp do danego Obiektu sportowego, zgodnie z jego informacją handlową oraz innymi informacjami prezentowanymi w Serwisie;

Organizator może wprowadzić tzw.szczególne rodzaje biletów jak bilety dla osób niepełnosprawnych, bilety imienne itp. Organizator – wykonawca organizujący i realizujący Wydarzenie, będący stroną umowy zawartej z usługodawcą, sprzedającym bilety i w tym zakresie będący stroną umowy zawartej z Klientem;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Biletu z Organizatorem;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik zarejestrowany może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu; Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas składania Zamówienia lub rejestracji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Serwisie;

Panel Organizatora – przydzielony każdemu Użytkownikowi będącemu Organizatorem część Serwisu, w której dodaje on swoje oferty, w tym oferuje sprzedaż Biletów. Panel jest tworzony razem z Kontem Organizatora, jest zarządzany z poziomu Konta i zawiera informacje udostępnione publicznie Użytkownikom;

Ustawa o prawach konsumenta​ – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827); Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną​ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Kodeks cywilny​ – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin​ – niniejszy dokument

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość

2. przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie, zakupu Biletów, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.

3. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:

  • o urządzenie z dostępem do Internetu, o dostęp do poczty elektronicznej,
  • o najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • o programu do odczytu plików w formacie PDF.


5. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. §4 USŁUGI

1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Usługodawca umożliwia Klientom korzystanie za pośrednictwem Serwisu z następujących Usług:

  • o.a. Przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,
  • o.b. Prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie,
  • o.c.Udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia.
2. Usługodawca umożliwia Organizatorom korzystanie za pośrednictwem Serwisu z następujących Usług: o.a. Prowadzenie Konta Użytkownika i Panelu w Serwisie,

o.b. Zamawianie Usług Premium.

3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu. 4. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie wraz z zapoznaniem się z treścią i zaakceptowaniem treści niniejszego regulaminu.

5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub samodzielnym usunięciu Konta przez Użytkownika oraz w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie.

6. Umowa o świadczenie Usługi udostępniania interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Zamówienia na zasadach opisanych w §8. 7. Usługodawca umożliwia Organizatorom korzystanie z odpłatnych usług Premium na zasadach wskazanych w §6.

§5 KONTO KLIENTÓW

1. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w serwisie wraz z zapoznaniem się z treścią i zaakceptowaniem treści niniejszego regulaminu.

2. Usługodawca umożliwia również zalogowanie się do Serwisu z wykorzystaniem konta Użytkownika w portalu społecznościowym Facebook. Użytkownik, który loguje się przez konto na portalu społecznościowym Facebook upublicznia w Serwisie swoje imię i nazwisko wraz ze zdjęciem pobranym z Facebook. Te dane pozostają jednak wyłącznie na portalu Facebook, nie są zapisywane w Serwisie.

3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika.

4. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

5. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jedno konto przypisane do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

6. W przypadku Klientów w Koncie przechowywane są informacje na temat zakupionych Biletów, historii Zamówień.

§6 ZASADY PROWADZENIA KONTA PRZEZ ORGANIZATORÓW, PREMIUM ORAZ ZASADY ROZLICZEŃ Z USŁUGODAWCĄ Prowadzenie Konta i Panelu Organizatora

1. Rejestracja Konta przez Organizatora wymaga łącznie następujących warunków:

a. wypełnienia formularza rejestracyjnego w Serwisie,

b. przejścia pozytywnej weryfikacji przez Usługodawcę, zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności z Usługodawcą, której wzór zostanie przesłany Organizatorowi na adres e-mail podany w formularzu; w umowie zostanie dokładnie określone wynagrodzenie i sposób jego naliczania

c. zalogowania się do utworzonego dla Organizatora przez Organizatora Konta Organizatora, za pośrednictwem danych dostępowych otrzymanych do Usługodawcy. Regulamin serwisu internetowego eAktywni.pl

2. W chwili spełnienia ostatniego z warunków, o których mowa w ppkt 1 niniejszego punktu Organizator rozpoczyna korzystanie z Usług Serwisu, a Usługa prowadzenia Konta, wraz z funkcjonalnościami zostaje aktywowana. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu w momencie rozwiązania umowy przez strony, jak również w sytuacjach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

3. Organizator jest zobowiązany do podania Usługodawcy danych oznaczonych w Serwisie lub wskazanych mu przez Usługodawcę jako obowiązkowe, w tym w szczególności danych prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

4. Usługodawca może zobowiązać Organizatora do przesłania drogą elektroniczną wskazanych przez niego dokumentów, w tym w szczególności potwierdzających prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, pod rygorem odmowy nawiązania współpracy lub wypowiedzenia Umowy. W przypadku prowadzenia przez Organizatora działalności gospodarczej poza granicami Polski – odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Organizatora o przesłanie dodatkowych dokumentów niewskazanych powyżej lub do przesłania ich w innym formacie.

6. Wszelkich czynności w imieniu Organizatora w ramach Serwisu mogą dokonywać jedynie osoby, które są umocowane do działania w tym zakresie w imieniu Organizatora.

7. Usługodawca przekazuje Organizatorowi dostęp do Konta Organizatora, z którego może korzystać w ramach Serwisu, poprzez podanie loginu i hasła, przesyłając je na wskazany przez Organizatora w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

8. Organizator logując się w Serwisie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego brzmienie, dane podane w Serwisie są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich oraz oświadcza, że dobrowolnie przystępuje do korzystania z Konta Organizatora i Usług świadczonych w Serwisie.

9. Po prawidłowym utworzeniu Konta – Organizator otrzymuje dostęp do utworzonego automatycznie Panelu, w ramach którego widnieje m.in. informacja handlowa Organizatora oraz lista dostępnych do sprzedaży Biletów. Organizator zobowiązany jest w Panelu, w sposób widoczny dla Klienta udostępnić treść swojego aktualnego Regulaminu dotyczącego sprzedaży biletów w sposób umożliwiający Klientowi pobranie go. Organizator odpowiada za zgodność swojego aktualnego Regulaminu z przepisami prawa

Usługi Premium

10. Usługodawca umożliwia Zamówienia odpłatnych Usług Premium, o których informacje prezentowane są w Serwisie. Szczegółowe informacje o zakresie, czasie trwania oraz koszcie danej Usługi Premium są każdorazowo wskazane Użytkownikowi w opisie każdej z nich.

11. W ramach Usług Premium Użytkownik może korzystać w szczególności z dodatkowych Usług, wyróżnień, promowania ogłoszeń, odpowiedniego pozycjonowania w Serwisie ofert Organizatora bądź innych funkcjonalności objętych Usługą premium. Regulamin serwisu internetowego eAktywni.pl

12. Informacje o możliwości Zamówienia wybranej Usługi Premium nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

13. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, jak również posiadania aktywnego Konta w Serwisie oraz zalogowania się do niego.

14. W celu Zamówienia wybranej usługi Premium, Użytkownik po wybraniu interesującej go usługi Premium, wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.

15. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.

16. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach Usług Premium. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i inne opłaty.

17. Użytkownik dokonuje płatności za wybrane Usługi Premium za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy Usługodawcy bądź za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem. Zależnie od wybranej metody płatności Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usług w ramach wybranej Usługi Premium po otrzymaniu informacji od operatora płatności elektronicznej (Paylane) o dokonaniu płatności przez Użytkownika bądź po zaksięgowaniu przelewu bankowego na koncie Usługodawcy, w częstotliwości i terminach wskazanych w opisie danej Usługi Premium.

18. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za wybrany Dostęp Usługi Premium. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

Zasady rozliczeń z tytułu prowizji

19. Organizator w ramach usługi prowadzenia Panelu udziela Usługodawcy pełnomocnictwa do przyjmowania w jego imieniu od Klientów zapłaty za dokonywaną w Panelu sprzedaż. Pełnomocnictwo zostaje udzielone na cały czas trwania obowiązywania Umowy świadczenia Usługi prowadzenia Konta.

20. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 1 powyżej nie stanowi zobowiązania Usługodawcy do czynności innych niż te wyraźnie wskazane w niniejszym Regulaminie.

21. Rozliczenia pomiędzy Usługodawcą a Organizatorem z tytułu prowadzenia Konta i Panelu oraz dokonywanej w nim sprzedaży realizowane są na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie. Regulamin serwisu internetowego eAktywni.pl

22. Usługodawca przekazuje Organizatorowi otrzymane za zrealizowaną w jego Panelu sprzedaż Wynagrodzenie. Rozliczenie Wynagrodzenia następuje w okresach miesięcznych obejmujących miesiąc kalendarzowy. Pierwszym okresem rozliczeniowym dla Organizatora jest miesiąc kalendarzowy, w którym zawarł pierwszą Umowę sprzedaży Biletu/-ów w Serwisie.

23. Usługodawcy z tytułu udostępnienia miejsca do prowadzonej sprzedaży przez Organizatora w Serwisie przysługuje od Organizatora Prowizja.

24. Wierzytelność o zapłatę Prowizji, o której mowa w ppkt. 6 powyżej staje się wymagalna w momencie zawarcia przez Organizatora Umowy sprzedaży oraz będzie każdorazowo potrącana z wierzytelnością Organizatora o Wynagrodzenie . Organizator wyraża zgodę na dokonywanie takiego potrącenia przez Usługodawcę bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń.

25. Kwota należnej Usługodawcy od danego Organizatorowi Prowizji wskazywana jest w formie zestawienia (dalej jako: ,,Zestawienie”), dostępnego w Panelu Organizatora.

26. Rozliczenie Prowizji następuje w okresach rozliczeniowych obejmujących miesiąc kalendarzowy. Pierwszym okresem rozliczeniowym dla Organizatorowi jest miesiąc kalendarzowy, w którym zawarł pierwszą Umowę sprzedaży Biletu w Serwisie.

27. Usługodawca wystawia fakturę VAT na podstawie Zestawienia w terminie do …. dnia każdego miesiąca, za Prowizje, które stały się wymagalne w miesiącu poprzednim. Elektroniczna faktura VAT jest przekazywana Organizatorowi za pośrednictwem wiadomości e-mail na wskazany przez niego w Panelu Organizatorowi adres. 28. Organizator wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej.

30. Usługodawca przekazuje Wynagrodzenie pomniejszone o Prowizję przelewem na rachunek bankowy Organizatorowi wskazany w Panelu Organizatorowi w terminie ……………………………………………… . 31. W celu uzyskania zwrotu pobranej Prowizji, Organizator zobowiązany jest do przesłania Usługodawcy oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Ustawie o prawach konsumenta wraz z potwierdzeniem zwrotu opłaty za zwrócony przez Klienta Produkt. W razie wątpliwości co do prawdziwości lub rzetelności przedłożonych przez Organizatora dokumentów, Usługodawca może wstrzymać decyzję o zwrocie prowizji i zażądać od Organizatora przedłożenia dodatkowych dokumentów.

32. Organizator może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ppkt.14 powyżej, w ciągu 30 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

33. W przypadku podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zwrocie Prowizji może ona zostać rozliczona poprzez pomniejszenie Prowizji przysługującej Usługodawcy w następnym okresie rozliczeniowym, bez konieczności przedłożenia dodatkowych oświadczeń.

34. Usługodawca jest również uprawniony do dokonywania potrącenia z kwot Wynagrodzenia wszelkich przysługujących mu względem Organizatorowi wierzytelności bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń lub czynności.Regulamin serwisu internetowego eAktywni.pl

35. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem płatności, w tym w szczególności Prowizji, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy.

36. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

37. Za stosowanie i wywiązywanie się Organizatora z obowiązków wynikających z realizacji Umów sprzedaży, jak również za sposób wykonania bądź też niewykonanie przez Organizatora obowiązku, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Organizator.

38. Organizator jest zobowiązany do realizowania zobowiązań wobec Klientów zgodnie z warunkami zawartej Umowy sprzedaży.

39. Organizator ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Regulaminu.

40. Organizator ponosi również wyłączną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność prowadzonej przez niego działalności w tym realizowanych usług, kwalifikację oraz rzetelność pracowników, współpracowników i innych osób realizujących usługi w jego imieniu czy na jego rachunek.

41. Za treść dostępną w Panelu Organizatora wyłączną odpowiedzialność ponosi Organizator.

§6 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (Umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jak również poprzez usunięcie Konta w Serwisie.

2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w odniesieniu do Umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

7)w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli

8)w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

11) zawartej w drodze aukcji publicznej

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

4. Użytkownik jest zobowiązany do: o.a. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,

o.b. wprowadzania w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Konta, komentarzy oraz danych podanych w celu realizacji Usługi, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.

o.c. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,

o.d. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w Koncie lub w jakimkolwiek miejscu w Serwisie.

6. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkownika w ramach Konta, komentarzy, lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:

a. naruszać godności ludzkiej;

b. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;

Regulamin serwisu internetowego eAktywni.pl

c. zawierać treści pornograficznych;

d. ranić przekonań religijnych lub politycznych;

e. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;

f. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

7. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

8. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

9. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku umieszczonego przez niego w Koncie i rozpowszechnianie w sieci Internet, w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę i dostarczania funkcjonalności Serwisu.

10. Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.

11. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.

b. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ​http://ec.europa.eu/consumers/odr/​. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§7 ZAKUP BILETÓW

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu zakup Biletów od Organizatorów , (umowa sprzedaży zawierana jest z Organizatorem), które umożliwiają uczestnictwo w Wydarzeniach bądź korzystanie z Obiektów, zgodnie z informacją handlową prezentowaną w Serwisie oraz charakterem i kategorią zakupionego Biletu.

2. Usługodawca informuje w opisach Biletów na stronach Serwisu o dostępnych rodzajach Biletów oraz określonych przez Organizatora zasadach i warunkach, na jakich konkretny Bilet może być wykorzystany.

3. Użytkownik zainteresowany zakupem Biletu składa Zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie. Zamówienie zostaje złożone przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Biletu. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej przesłane zostało potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje umowa sprzedaży.

4. Użytkownik w formularzu zamówienia wybiera Bilet, który chce zakupić oraz w zależności od kategorii Biletu – jego inne indywidualne parametry.

5. Na stronach Serwisu znajduje się informacja dla Użytkownika o cenach Biletów oraz kosztach ich dostarczenia. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

6. Bilety emitowane są w formie elektronicznej, według wzoru Organizatora, lub wzoru zaakceptowanego przez Organizatora.

7. Użytkownik dokonuje zapłaty za Zamówienia za pomocą płatności elektronicznej.

8. Bilet jest dostarczany do Użytkownika na wskazany przez niego w trakcie zamówienia adres e-mail, bezpośrednio po dokonaniu zapłaty za Zamówienie, nie później niż w terminie …… W celu wykorzystania Biletu Użytkownik samodzielnie drukuje Bilet.

9. Na stronach Serwisu znajduje się informacja o terminie, w jakim Użytkownik jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, sprzedający po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

10. Usługodawca kontroluje i weryfikuje proces składania zamówień oraz zakupu biletów. W razie stwierdzenia, że dane zamówienie lub zakup przeprowadzono przy pomocy automatu, tj. specjalnie skonstruowanego oprogramowania do składania zamówień lub dokonywania zakupów, lub w dowolny inny sposób, który zaburza normalne funkcjonowanie Serwisu, w szczególności poprzez ograniczenie innym osobom swobody nabywania biletów w normalnym trybie, Usługodawca ma prawo anulowania danego zamówienia i usunięcia konta Użytkownika, który złożył dane zamówienie.

11. 11. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Biletu.

§8 ZASADY KORZYSTANIA Z BILETÓW

1. Usługodawca nie jest wykonawcą, współwykonawcą ani zlecającym przeprowadzanych i organizowanych Wydarzeń.

2. Każdy Bilet jest przypisany do danego Wydarzenia bądź Obiektu i możliwy do zrealizowania w określonym dla danego Wydarzenia bądź Obiektu terminie.Organizator może wprowadzić do sprzedaży Bilet imienny, uprawniający wyłącznie osobę wpisaną na Bilecie do udziału w Wydarzeniu – podczas składania zamówienia w przypadku biletu imiennego należy podać imię i nazwisko każdego uczestnika, imię i nazwisko uczestnika zostanie wpisane na Bilecie. Na Wydarzenia, podczas których obowiązują Bilety imienne należy wziąć ze sobą dowód tożsamości.

3. Warunki skorzystania z Wydarzenia bądź Obiektu określa każdorazowo jego Organizator. 4. Za szkody powstałe na skutek realizacji danego Wydarzenia bądź korzystania z Obiektu odpowiada jego Organizator, w tym może zmodyfikować warunki skorzystania z Biletu imiennego, o których mowa w ust. 2.. 5. Bilet nie podlega wymianie na gotówkę ani inny Bilet. 6. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu bądź skorzystania z Obiektu, do którego uprawnia dany Bilet jest oddanie osobie uprawnionej przez Organizatora części Biletu oznaczonego jako ………..Organizator może zmodyfikować w/w zasady. 7. Organizator jest uprawniony do odmowy realizacji Biletu w przypadkach, w których zgodnie z indywidualnie ustalonymi przez Organizatora i wskazanymi w jego informacji handlowej zasadami, dana osoba nie może wziąć udziału w Wydarzeniu bądź skorzystać z Obiektu z uwagi na wiek tej osoby lub ogólne reguły dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa itp.

8. Organizator przed dokonaniem realizacji Biletu może zażądać od Klienta dodatkowego pisemnego oświadczenia, jeśli jest to konieczne w szczególności z uwagi na ochronę jego zdrowia czy bezpieczeństwa.

9. Bilet może być realizowany, na wskazanych wyżej zasadach, również przez inną niż Klient osobę, posiadającą ważny Bilet, za wyjątkiem Biletu imiennego, z tym, że Organizator może wprowadzić inne ograniczenia np. dotyczące ilości biletów zakupionych przez jednego Klienta.

§9 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA BILETU

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (art. 38) ustawowe prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy m.in.:

a. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

2. W związku z powyższym Klientom dokonującym zakupu w Serwisie nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu biletu.

Zwrot biletu w przypadku odwołania bądź zmiany miejsca/czasu wydarzenia

3. Usługodawca nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za realizację Wydarzenia, nie ponosi odpowiedzialności za zmianę daty, godziny, miejsca czy odwołanie Wydarzenia. Tym samym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które poniósł Klient w związku z Wydarzeniem, na którezakupił Bilet, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Klienta w związku z imprezą, jej zmianami, odwołaniem lub organizacją. Wszelkie roszczenia winny być skierowane do Organizatora. Klient (osoba nabywająca Bilet) zobowiązany jest stosować się również do postanowień Regulaminu Organizatora, który Organizator jest obowiązany umieścić w Panelu widocznym dla Klienta. Regulamin Organizatora może kwestie objęte niniejszym Regulaminem regulować w sposób odmienny, jeżeli niniejszy Regulamin tak stanowi. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności należy stosować postanowienia Regulaminu Organizatora. Klient powinien również stosować się do Regulaminu obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie

§10 REKLAMACJE

10. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

11. poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: ​………………l​.

12. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę Organizatora, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

13. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

14. Usługodawca nie jest organizatorem wydarzeń, na które sprzedaje Bilety. Usługodawca na zasadach pośrednictwa zapewnia sprzedaż i dystrybucję Biletów na poszczególne wydarzenia organizowane przez Organizatora, na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Organizatorem. Wobec tego Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za przebieg Wydarzenia jak również za zgodność przekazu promocyjnego i informacyjnego dotyczącego Wydarzenia z rzeczywistym jego przebiegiem. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przebieg Wydarzenia jest Organizator. Wszelkie skargi, wnioski, reklamacje dotyczące organizacji imprezy należy kierować wyłącznie do Organizatora.. Reklamacje dotyczące Wydarzeń Użytkownik może składać jedynie bezpośrednio do Organizatora na zasadach wskazanych przez niego.

§11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOW

1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

2. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.

5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń.

6. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy drugą stroną jest Przedsiębiorca, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

7.Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy.